Závery z 1. konzultačného stretnutia socio-ekonomických partnerov v Žiline

Mariánske_námestie

Stretnutie bolo iniciované potrebou zintenzívniť spoluprácu a začať vzájomnú koordináciu všetkých zainteresovaných strán v súvislosti s prípravou nového programového obdobia využívania Európskych investičných fondov na roky 2021 – 2027 (EŠIF).
Prvé pracovné konzultačné stretnutie socioekonomických partnerov k vybraným témam prípravy nového obdobia bolo pripravené v úzkej spolupráci s Odborom regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v ich objekte, s cieľom informovať sa vzájomne o súčasnej situácii a dohodnúť sa na možnom spoločnom postupe v oblastiach:
príprava a princípy vytvárania regionálnych a subregionálnych partnerstiev v zmysle Európskeho kódexu správania pre partnerstvo v rámci EŠIF,
spracovanie, vzájomné vzťahy a definovanie vhodných územných jednotiek pre nové/aktualizované dokumenty regionálneho rozvoja na subregionálnej úrovni – PHSR/spoločné PHSR, Stratégie miestneho rozvoja a väzby na PHSR/RIÚS… na regionálnej úrovni a väzby na dokumenty na národnej a európskej úrovni,
koordinácia a spoločný postup národných sietí regionálneho a miestneho rozvoja a ďalších sociálno-ekonomických aktérov v spolupráci s územnou samosprávou.

Zúčastnení sociálno-ekonomickí partneri sa dohodli že:

  1. navrhnú ďalšie partnerské subjekty, pre ktoré sú relevantné navrhované témy,
  2. sa vyjadria k pracovnému konceptu iniciatívy REGIÓNY 2030 – vyjadrenie a doplnenie tém, argumentov, presadzovaných princípov a pod. do konca februára 2020,
  3. písomne prejavia záujem o účasť na procesoch prípravy, vytvárania a fungovania Rád partnerstva na krajskej úrovni a prejavili záujem participovať na príprave integrovaných územných stratégií a integrovaných projektov. (Napríklad – v prípade univerzít – v krajoch kde má sídlo daná univerzita je vhodné poveriť vybranú univerzitu aj zastupovaním SRK a/alebo požadovať v Rade partnerstva okrem miestnej univerzity aj zástupcu SRK kvôli prenosu informácií aj ostatným univerzitám so sídlom v iných krajoch…)
  4. navrhnú prvé témy na pilotné partnerské regionálne integrované projekty
  5. budú podporovať a presadzovať implementáciu integrovaných nástrojov územného rozvoja s dôrazom na previazanie ITI a CLLD a možnosti zvýšenia alokácie nad 5%,
  6. navrhnú príklady Integrovaných teritoriálnych investícií (ITI) s možnosťou posúdenia pripravených (pripravovaných) projektov – napríklad z PHSR

Foto: wikipedia.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *