Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA)

Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) je záujmovým združením právnických osôb – regionálnych rozvojových agentúr – združených za účelom lepšej koordinácie rozvojových procesov prebiehajúcich v území subregiónov Slovenska.

POSLANIE IS RRA

Agentúry združené v IS RRA sa aktívne zúčastňujú na tvorbe stratégií trvalo udržateľného rozvoja regiónov a navrhujú komplexné riešenia rozvoja, čím prispievajú k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov v rámci celej SR. Profesijné zázemie a kapacita umožňuje agentúram zapájať sa do všetkých fáz programovania, plánovania ako aj do celého procesu projektového cyklu od prípravy projektového zámeru až po jeho implementáciu. Agentúry majú detailný prehľad o potenciáli regiónu, v ktorom pôsobia a prierezovo zasahujú do všetkých odvetví hospodárstva. To potvrdzuje ich univerzálnosť a zabezpečuje im jedinečné postavenie medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja. IS RRA je prostredníctvom svojho zástupcu členom viacerých expertných skupín pre modelovanie a plánovanie nového programového obdobia 2021 – 2027.

Najvýznamnejším partnerom pre IS RRA je na úrovni štátnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Keďže IS RRA pokrýva územie Slovenska pomerne rovnomerne, môžu agentúry svojou činnosťou zohrať významnú rolu pri tvorbe, implementácii a technickej pomoci pre projekty v rámci NUTS III, NUTS II a NUTS I. Vyžaduje si to však obnoviť vzájomnú koordináciu aktivít na všetkých úrovniach. Územím pôsobnosti jednotlivých agentúr IS RRA sú subregióny, v ktorých boli zriadené. Integrovaná sieť pokrýva územie Slovenska v celistvosti, čo následne vytvára synergický efekt. Vo svojom území pôsobnosti sú agentúry významnými aktérmi regionálneho rozvoja. Ich partnermi na tejto subregionálnej úrovni je verejná správa (samospráva a štátna správa), podnikatelia a tretí sektor, akademická, odborná i laická verejnosť.

IS RRA je zároveň zakladateľom iniciatívy Regióny 2030.

Zoznam členov a spolupracujúcich agentúr IS RRA

Členovia sú rozdelení podľa krajov abecedne a sú označení oranžovou  , spolupracujúce agentúry žltou  .

Banskobystrický samosprávny kraj

Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica
0910 878 814
www.agenturabb.webnode.sk
Štefan Repko
RRA pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
0908 961 477
www.rrapoiplie.sk
Mária Lörinczová
Agentúra pre rozvoj Gemera
0948 001 079
www.rozvojgemera.sk
Monika Štesková
RRA – Združenie pre rozvoj regiónu Gemer-Malohont
0918 521 828
www.rra-gemer-malohont.webnode.sk
Juliana Uhrinová
Agentúra pre rozvoj južného Slovenska
0915 190 360, 0915 879 400
www.rralucenec.sk
Bronislava Nyesteová

Bratislavský samosprávny kraj

RRA Záhorie
0915 726 087
www.rraz.sk
Miroslav Eliáš
RRA Senec-Pezinok (RRASP)
0910 927 151
www.rrasenec-pezinok.sk
Eva Lovásiková

Košický samosprávny kraj

RRA Rožňava
0905 673 671
rrarv.webnode.sk
Miroslav Boldiš
RRA BOROLO
0915 123 888
www.borolo.sk
Ľubomír Stolárik
RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
0915 914 852
Pál Bárta
RRA Šírava
0907 022 077
www.rrasirava.sk
Naďa Jurková
Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
0910 910 857
krakke.sk
Ján Gajdoš

Prešovský samosprávny kraj

Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť VT
0948 777 533
centrumpodlesom.sk
Milan Hagovský
Prešovská rozvojová agentúra
0911 619 482, 0905 666 211
www.prerag.sk
Iveta Stromková
RRA Svidník
0903 854 855
www.rrasvidnik.sk
Miron Mikita
RRA Zemplín
0918 528 450, 0905 905 435
www.rra-zemplin.sk
Vladimír Bodnár
RRA Humenné
0915 867 434, 0944 194 083
www.rra.sk
Martin Pavlík
RRA Horný Spiš
0915 934 431
developmentregional.webnode.sk
Vladimír Petra

Trenčiansky samosprávny kraj

Bánovská Regionálna rozvojová agentúra
0949 753 165
www.brra.sk
Branislav Bernátek
RRA Púchov
0907 211 525
www.rrapu.sk
Miroslav Kubičár
Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra
0911 522 004
www.facebook.com/projecteu.org
Jozef Takács
Trenčianska RRA
0948 677 997
www.trra.sk
Jozef Gerliczy

Trnavský samosprávny kraj

RRA Trnava- Hlohovec – Piešťany
0905 822 227
www.rrah.sk
Stanislava Papánek
RRA Senica
0903 342 448
www.rras.sk
Jaroslav Barcaj
RRA Ister
0905 726 809, 0905 227 856
www.rraister.sk
Andrea Borosová, Silvia Manczalová

Nitriansky samosprávny kraj

RRA Nitra
0908 771 987, 0908 771 991
www.rra-nitra.sk
Petra Klimo Zlatošová
RRA Novozámocko
0908 175 956
www.rranovozamocko.sk
Peter Pénzes
RRA Topoľčiansko
0911 193 965
www.rrato.eu
Janka Bieliková
RRA Horné Požitavie
0905 501 458
www.rrahornepozitavie.sk
Bohumír Šabík
Regionálna rozvojová agentúra Šaľa
0907 318 892
www.rra-sala.eu
Sabina Balogh Baranyay
RRA Južný región
0905 376 691
www.rra-juznyregion.sk
Attila Tóth
RRA Komárno
0917 329 715
rrakn.sk
Andrea Fialová

Žilinský samosprávny kraj

RRA Kysuce
0915 834 506
www.rrakysuce.sk
Marta Sláviková
RRA Dolný Turiec
0905 838 999
www.rradt.sk
Janka Mikušáková
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
0905 979 718
www.arrsever.sk
Ing. Michal Strnál