Poslanie

Poslaním tejto iniciatívy je mobilizovať potenciál socio-ekonomických partnerov, ktorí majú významné postavenie v rámci svojho regiónu, kraja či iného územia SR v ktorom pôsobia.
Chceme, v zmysle Európskeho kódexu správania pre partnerstvo, pomáhať aktívne sa zapojiť významným regionálnym akcelerátorom rozvoja do procesu prípravy a tvorby nových územných stratégií. Tie majú v novom programovom období EÚ slúžiť ako podklad pre čerpanie európskych zdrojov v našich regiónoch.

Európska komisia Slovensku dôrazne odporúča zabezpečiť účasť všetkých významných socio-ekonomických partnerov na príprave a tvorbe nových dokumentov pre programové obdobie 2021-2027.

V praxi to znamená, že všetci socio-ekonomickí partneri, ktorých sa akýmkoľvek spôsobom týka čerpanie doplnkových zdrojov EU, by mali byť súčasťou už prvotných prípravných procesov, ktoré v území krajov koordinuje samospráva.

Nechceme už, aby sa znovu opakovali chyby z minulých programových období, ktorým sme sa mohli vyhnúť, keby sme dokázali lepšie spolupracovať a komunikovať.

Chceme sa stať komunikačnou platformou pre všetkých socio-ekonomických partnerov pôsobiacich v území našich regiónov. Na tejto stránke nájdete okrem iného všetky relevantné dokumenty európskej, národnej a regionálnej úrovne, ktoré sa týkajú prípravy nového programového obdobia 2021-2027.