Závery z 2. konzultačného stretnutia socio-ekonomických partnerov v Nitre

Agroinštitút

Druhé stretnutie bolo iniciované potrebou vzájomne konzultovať ďalšie postupy zapojených socioekonomických partnerov v súvislosti s prípravou nového programového obdobia na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2021 – 2027 (EŠIF). Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Žiline, na pôde Žilinského samosprávneho kraja, dňa 13.2.2020.
Z dôvodu aktuálne prijatých opatrení jednotlivých organizácii súvisiacich s epidémiou vírusu COVID-19 sa na stretnutí nezúčastnili všetci pozvaní partneri, zoznam ospravedlnených je súčasťou dokumentu nižšie.

Program stretnutia

 1. Informácia o aktuálnom stave prípravy Partnerskej dohody a východiskách pre tvorbu partnerstiev SEP
 2. Príprava vytvárania regionálnych a subregionálnych partnerstiev v zmysle Európskeho kódexu správania pre partnerstvo v rámci EŠIF – aktuálne informácie o vývoji situácie a odporúčania
 3. Príprava konceptov pilotných integrovaných územných investícií pre integrované územné stratégie – prvé iniciatívy a odporúčania
 4. Koordinácia a spoločný postup národných sietí regionálneho a miestneho rozvoja a ďalších SEP v spolupráci s územnou samosprávou

Zúčastnení sociálno-ekonomickí partneri sa na stretnutí dohodli že:

 1. Budú maximálne podporovať viacúrovňovú a medzi-sektorovú odbornú diskusiu v súvislosti s prípravou nového programového obdobia.
 2. Budú pokračovať v delegovaní reprezentatívnych zástupcov kľúčových sociálno-ekonomických partnerov do krajských rád partnerstva a presadzovať princíp kolektívneho spolurozhodovania. Zároveň budú iniciovať rokovania a odbornú diskusiu na národnej úrovni ku spoločným odporúčaniam v rámci iniciatívy REGIÓNY 2030.
 3. Navrhnú kľúčové spoločné integrované projekty, alebo Integrované územné investície a budú podporovať implementáciu aj takých projektov v rámci regionálnych integrovaných územných stratégií, ktoré budú mať medziregionálny a/alebo cezhraničný dosah.
 4. Zároveň sa dohodli, že budú spoločne presadzovať:
  včasné, úplné a transparentné zverejňovanie informácií o všetkých zámeroch, konceptoch a relevantných dokumentoch na národnej a regionálnej úrovni pre prípravu programového obdobia 2021-2027 budú sa zasadzovať za funkčnú participáciu relevantných sociálno-ekonomických partnerov podľa ich legitimity k sektorom a k územiu, aby im bolo umožnené spolurozhodovanie podľa ich významu a príspevku na dosahovanie výsledkov a cieľov účasť relevantných sociálno-ekonomických partnerov už pri diskusiách k tvorbe konceptov fungovania, vytvárania kapacít a inštitucionalizácii riadiacich a koordinačných štruktúr v rámci jednotlivých krajov s dôrazom na maximálnu participáciu sociálno-ekonomických partnerov pri implementácii projektov VÚC zo zdrojov OP EVS a podporovať budovanie kapacít aj na subregionálnej úrovni lepšie prepojenie všetkých EÚ fondov, vrátane poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na roky 2021-2027, s využitím integrovaného prístupu v území, ako aj spoločných sociálno-ekonomických partnerstiev pre všetky EÚ fondy na miestnej i regionálnej úrovni.
 5. Budú podporovať:
  vypracúvanie spoločných PHSR s komponentom pre integrované územné stratégie, ktoré budú obsahovať aj priemet strategických a koncepčných dokumentov na národnej a európskej úrovni. Výber územných jednotiek pre subregionálne partnerstvá individuálne podľa špecifík krajov, preferenčne vychádzať z konceptu prirodzených / funkčných / ekonomických… regiónov, prihliadať na riešenie potrieb území ktoré presahujú administratívne hranice jedného VÚC uplatnenia inštitútu územných dohôd medzi národnou a regionálnou úrovňou a medzi regionálnou a subregionálnou úrovňou ako základ pre implementáciu integrovaných územných stratégií budúci koncept decentralizácie niektorých „národných projektov“, s cieľom znížiť ich slabú adresnosť, zveriť ich implementáciu reprezentatívnym združeniam sociálno-ekonomických partnerov (napr. sektorovo relevantným inštitúciám/ asociáciám) a pokiaľ je to vhodné, tieto projekty implementovať na miestnej a regionálnej úrovni.
 6. Zadefinujú svoje minimálne rozvojové kapacity na subregionálnej úrovni, nakoľko je nevyhnutné obnoviť/vytvoriť v regiónoch zdieľané kapacity a začať diskusie s relevantnými partnermi na subregionálnej úrovni.

Záver

Zúčastnení socioekonomickí partneri sa záverom dohodli, že tieto odporúčania využijú pri formulácii SPOLOČNEJ AGENDY SEP, ktorú v čo možno najkratšom čase doručia orgánom zodpovedným za agendu eurofondov v novom programovom období na národnej úrovni.

Foto: wikipedia.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *