Kremnická výzva

Závery a vyhlásenie zúčastnených sociálno-ekonomických partnerov na Otvorenom fóre Regióny 2030, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 6. 2020 v Kremnici.

My, sociálno-ekonomickí partneri verejnej správy a Vlády SR

 • vychádzajúc z platnej a záväznej európskej i národnej legislatívy,
 • uvedomujúc si význam partnerstva ako hlavnej zásady vykonávania EŠIF na národnej, regionálnej, subregionálnej i miestnej úrovni,
 • zdôrazňujúc, že partnerstvo je forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú hospodársky, sociálny i územný rozvoj regiónu,
 • uznávajúc hodnoty ako transparentnosť, integrovaný prístup, spravodlivosť, odbornosť a subsidiarita,
 • reprezentujúc podnikateľský a akademický sektor i subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť,

deklarujeme našu pripravenosť

 • prevziať spoluzodpovednosť za rozvoj celého územia Slovenskej republiky, jej regiónov, miest a obcí

a preto žiadame

 • dôsledne dodržiavať Delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 240/2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov,
 • zaviesť viacstupňové spravovanie územia a riadenia regionálneho rozvoja v štyroch úrovniach: štát – región – subregión – miestna úroveň,
 • uplatnenie inštitútu územných dohôd ako dohôd vyššej a nižšej úrovne,
 • koordinovaný a participatívny prístup pri tvorbe zásad fungovania, zloženia a spôsobu rozhodovania rád partnerstva na regionálnej úrovni a v mestských funkčných územiach a rešpektovania existujúcich verejno-súkromných rozvojových partnerstiev na subregionálnej a miestnej úrovni,
 • transparentnú, efektívnu a účinnú participáciu sociálno-ekonomických partnerov vo všetkých fázach programového cyklu integrovaných územných stratégií v jednotlivých regiónoch Slovenska ako aj vo všetkých relevantných procesoch regionálneho rozvoja a tvorby regionálnej politiky,
 • poskytovať zainteresovaným sociálno-ekonomickým partnerom technickú pomoc na dosahovanie efektívneho partnerstva a posilňovania ich inštitucionálnej kapacity,
 • posilnenie orientácie na dosahovanie výsledku.

Sme presvedčení, že rešpektovanie uvedených princípov prispeje k

 • odolnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti rozvoja našich regiónov, regionálnej a miestnej ekonomiky i zachovaniu a zvyšovania kvality života obyvateľov Slovenska v mestách i na vidieku,
 • dosiahnutiu merateľných výsledkov pri znižovaní neodôvodnených regionálnych rozdielov,
 • efektívnemu využitiu disponibilných zdrojov pre diferencovaný a adresný rozvoj regiónov,
 • predchádzaniu korupcie.

My, účastníci Otvoreného fóra REGIÓNY 2030 preto navrhujeme všetkým relevantným sociálno-ekonomickým partnerom a ich reprezentatívnym organizáciám pôsobiacich na národnej úrovni začať spoločný sociálny dialóg s cieľom prípravy jedného spoločného Memoranda medzi Vládou SR, reprezentatívnymi organizáciami územnej samosprávy a ďalšími relevantnými sociálno-ekonomickými partnermi ku skutočnému naplneniu ustanovení Európskeho kódexu správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov s rešpektovaním princípov otvoreného vládnutia.

V Kremnici dňa 12. júna 2020

Na stiahnutie: KREMNICKÁ VÝZVA 

Foto: Uhrincek – Own work, CC BY-SA 4.0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *