V záujme rozvoja každého kraja, nájdime spoločne to, čo nás spája!

VÝZVA NA SPOLUPRÁCU

Jedným z piatich cieľov východiskového návrhu priorít SR pre politiku súdržnosti na nové programové obdobie 2021-2027 je podpora udržateľného a integrovaného rozvoja mestských a vidieckych oblastí, ako aj podpora miestnych iniciatív.
V rámci uvedeného cieľa chce preto Slovensko podporovať budovanie analyticko-strategických kapacít a investovať do zvyšovania odborných schopností a zručností ľudí v území, lepšie koordinovať rozvojové aktivity v území a tak zefektívniť využitie plánovaných integrovaných územných investícií.

Lepšia koordinácia rozvojových aktivít v území, založená na princípe partnerstva, preukázateľne pomáha pri jeho rozvoji, uvádza východiskový návrh priorít SR na budúce obdobie.

Dobre organizovaná spolupráca všetkých socioekonomických partnerov (verejná správa, akademický sektor, podnikatelia a neziskový/občiansky sektor) lepšie pripraví regióny, mestá a obce na efektívnejšie čerpanie prostriedkov z verejných zdrojov, zvýši kvalitu plánovacích dokumentov a v neposlednom rade sa zvýši kvalita výkonu samosprávnych funkcií územia.

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 však identifikuje, že v území je dlhodobo prítomná nízka súčinnosť a spolupráca medzi jednotlivými aktérmi regionálneho rozvoja, ako pri tvorbe, tak následne pri implementácii územných stratégií.
Uvedené má potom za následok nedostatočnú adresnosť prijímaných verejných politík, čoho dôkazom je napríklad skutočnosť, že v poslednom období spolu s nárastom HDP narástli na Slovensku zároveň aj regionálne rozdiely. V súčasnosti sme krajinou s tretími najväčšími regionálnymi disparitami spomedzi všetkých členských štátov OECD (po Čile a Mexiku) podľa porovnávacej štúdie OECD).

Preto navrhujeme začať účinne uplatňovať princíp partnerstva už teraz, v kľúčovej fáze prvotných konzultácií prípravy na nové programové obdobie po roku 2020 nielen na národnej úrovni, ale aj na regionálnej a subregionálnej úrovni. Proces facilitácie, animácie a následne tvorby spoločnej dohody územia na kľúčových integrovaných územných investíciách vyžaduje nielen odbornú znalosť problematiky, ale aj účinnú koordináciu a spoluprácu aktérov v území, v ktorom má k dohode dôjsť.

Iniciatívou chceme podporiť koncept tvorby územných dohôd a budovania kapacít aktérov miestneho a regionálneho rozvoja aj na subregionálnej úrovni (nižšie územné jednotky ako len NUTS III.) Princípy partnerstva a vytvárania lokálneho vlastníctva procesov a tvorby stratégií sa musí realizovať už vo fáze prvých konzultácií, pri vytváraní a inštitucionalizácii partnerstiev v podobe subregionálnych rád partnerstva. Je nevyhnutné vytvárať funkčný implementačný mechanizmus, ktorý bude rešpektovať záujmy všetkých relevantných sociálno-ekonomických partnerov i samotných občanov. Pre úspešnú prípravu na nové programové obdobie je nevyhnutné uplatňovať základné rozvojové princípy akými sú transparentné zdieľanie všetkých informácií a zabezpečenia možnosti efektívnej účasti relevantných sociálno-ekonomických partnerov na všetkých procesoch v rámci vytvárania viacúrovňového a multisektorového partnerstva.

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr

6. februára 2020