Viac odborníkov, menej úradníkov

Oficiálna reakcia IS RRA na tlačovú besedu podpredsedníčky vlády SR Veroniky Remišovej o výzve na zmiernenie koronakrízy.

Regionálne rozvojové agentúry združené v Integrovanej sieti RRA oceňujú snahu predstaviteľov novej vlády zmierniť dopady krízy, zmenšovať rozdiely medzi regiónmi a začať koordinovať jednotlivých účastníkov regionálneho rozvoja od štátu až po najmenšiu obec či organizáciu ako o tom informovali  predvčerom (v utorok) podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová a p. poslanec Vladimír Ledecký – budúci štátny tajomník pripravovaného Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Regionálne rozvojové agentúry ako aj v minulosti, opätovne deklarujú pripravenosť prispieť svojimi skúsenosťami k návrhu udržateľného systému viacúrovňového riadenia a koordinácie regionálneho a miestneho rozvoja a uvítajú otvorenie odbornej diskusie všetkých aktérov rozvoja. Je nevyhnutné vytvoriť taký systém, ktorý bude orientovaný na dosahovanie výsledkov, otvorenú a funkčnú spoluprácu a koordináciu a nie na štátne vynucovanie komplikovaných administratívnych postupov a direktívneho riadenia a presadzovanie postupov ako sa má robiť rozvoj zhora. Dnes sme toho svedkami pri direktívnej komunikácii štátu s miestnymi akčnými skupinami pracujúcimi na prístupe LEADER, organizáciami podpory regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutých okresoch a celkového deficitu udržateľnej podpory fungovania organizácií miestneho a regionálneho rozvoja vrátane siete regionálnych rozvojových agentúr. 

Mnohé organizácie podporujúce regionálny rozvoj vznikli a vznikajú práve zdola, ako reakcia na potrebu efektívnej spolupráce a koordinácie aktérov na miestnej a regionálnej úrovni a pokiaľ sa týka programov štátnej podpory – tieto mnohokrát refinancujú a úverujú z vlastných a neverejných zdrojov napriek tomu, že pokrývajú štátnu objednávku vo verejnom záujme. Mnohé organizácie sa dokázali udržať z iných zdrojov napriek tomu že pokrývajú mnohé služby spoločenskej objednávky aj napriek mnohokrát nie veľmi systémovému usporiadaniu vzťahov voči verejnej správe na národnej a miestnej úrovni vrátane územnej samosprávy. Aj keď z národnej úrovne doteraz nie sú dobre nastavené pravidlá koordinácie a fungovania organizácií miestneho a regionálneho rozvoja, v území existujú príklady dobrej praxe ako je to napríklad v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Nefunkčnou koordináciou nám vo verejnej aj súkromnej sfére začína ubúdať už beztak málo dlhoročných odborníkov regionálneho rozvoja, resp. odchádzajú mnohokrát znechutení do iných sektorov. Verejná správa má napriek tomu v súčasnosti tendencie vytvárať nové interné kapacity bez spolupráce a podpory dlhoročne budovaných organizácií miestneho a regionálneho rozvoja s predstavou, že sama dokáže zabezpečiť potrebný rozvoj celého územia.
Štát a celá verejná správa si musí uvedomiť, že bez efektívnej a funkčnej spolupráce so všetkými podstatnými sociálno-ekonomickými partnermi neverejného sektora (teda podnikateľmi, občianskymi iniciatívami, mimovládnymi organizáciami a rôznymi verejno-súkromnými partnerstvami) nedokáže sama zabezpečiť efektívnu spoluprácu všetkých dotknutých aktérov tak, aby (ako na to upozornil poslanec Vladimír Ledecký) ľudia, mestá a obce dokázali žiť a zhodnocovať tie zdroje, ktoré majú dnes k dispozícii vo vlastnom území.

Len spoločným a koordinovaným postupom sa dokážu dosiahnuť potrebné spoločenské zmeny a dopady. Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr ponúka svoje kapacity a vyzýva predstaviteľov novej koalície, aby sa v rámci napĺňania programového vyhlásenia vlády začala celospoločenská diskusia ako veci verejné robiť lepšie a spoločne, ako lepšie implementovať princípy demokratického štátu a regionálnej politiky, akými sú napríklad aj transparentnosť, integrovaný prístup, spravodlivosť a skutočná participácia. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *